"Euroregion Karpacki": Informacja nt. VI posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się szóste posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania kolejne mikroprojekty. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line.

 

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IV naboru w ramach projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion Karpacki w Partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym.

Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 14 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę 616.337,85 EUR z EFRR złożonych w ramach IV naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz 7 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę 268.672,32 EUR z EFRR złożonych w ramach IV naboru osi 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Komitet ds. mikroprojektów podjął ponadto decyzje w sprawie przyjęcia listy projektów rezerwowych, których kontraktacja będzie możliwa w przypadku pojawienia się oszczędności.

Na posiedzeniu zatwierdzono także zmiany w dokumentach dotyczących mikroprojektów (Podręcznik mikrobeneficjenta, Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów) oraz harmonogramu prac na rok 2021.

Przedstawiamy listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania oraz listy rezerwowe w ramach projektów parasolowych pn. „Łączy nas natura i kultura” i „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020