XI Posiedzenie Grupy Roboczej

27.05.2021 r. odbyło się 11. posiedzenie grupy roboczej ds. przygotowania projektu programu na lata 2021-2027.

 

Przed posiedzeniem, Instytucja Zarządzająca i Instytucja Krajowa ustaliły, że obszar wsparcia Programu 2021-2027 pozostaje taki sam, jak w Programie 2014-2020. Decyzję przyjęli na podstawie analizy i rozmów z regionami. 

Podczas posiedzenia członkowie grupy zdecydowali o włączeniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do grona beneficjentów programu. MŚP będą mogły brać udział w projektach (jako partnerzy) w celach szczegółowych:  

  • 2.4 – promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania ryzykom i zwiększanie odporności na klęski żywiołowe,  
  • 2.7 – zwiększenie bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim i zmniejszenie zanieczyszczenia,  
  • 4.6 – zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, społecznym włączeniu oraz innowacjach społecznych, 
  • 6.3 – budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie. 

Członkowie grupy poruszyli też ważną kwestię innowacji społecznych w projektach. Projekty w nowej perspektywie powinny lepiej odpowiadać na specyficzne potrzeby różnych grup społecznych. GR w tym celu proponuje przeprowadzanie fakultatywnych konsultacji społecznych propozycji projektów z udziałem różnych interesariuszy.  

W lipcu/sierpniu  planowane są konsultacje społeczne projektu programu. 

Trwają prace nad systemem realizacji Funduszu Małych Projektów.