21 zarejestrowane wnioski w ramach zakończonego naboru

W dniu 30.04.2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach II i III osi priorytetowej programu. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło w sumie 21 wniosków o łącznej kwocie ponad 12 mln euro.

W ramach II  osi priorytetowej  Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego:  Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego zarejestrowano 4 wnioski o łącznej kwocie prawie 2 mln euro. Z obszaru  Rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie (III oś priorytetowa) wpłynęło 17 wniosków o łącznej kwocie ponad 10 mln euro.

Poniżej znajduje się lista zarejestrowanych wniosków, które będą podlegały ocenie.