Czy wśród grup docelowych trzeciej osi priorytetowej znajdują się urzędy pracy?

W Programie są wymienione trzy grupy docelowe: mieszkańcy obszaru wsparcia, placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich uczniowie/studenci, pracodawcy.

Priorytet nie jest skierowany do instytucji rynku pracy, te podmioty mogą wdrażać działania w projekcie niezbędne do realizacji jego celów. Program nie wspiera finansowo działań wyłącznie na rzecz urzędów pracy. Podmioty te mogą jednak wdrażać działania w projekcie finansowanym w ramach Programu niezbędne do realizacji jego celów, w szczególności w zakresie dotarcia do ww. grup docelowych
i ‘wyposażenia’ ich w odpowiednie narzędzia.