Aktualizacja Podręcznika beneficjenta

Informujemy, że na stronie internetowej Programu została zamieszczona zaktualizowana wersja Podręcznika beneficjenta, zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Programu 26.06.2019.

 

Zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach:

- rozdz. 5.5.3 - Umowa o współfinansowaniu krajowym dla słowackich partnerów projektu

- rozdz. 6.2.5 - Refundacja wydatków

- rozdz. 6.3.6 - Zasady wprowadzania zmian merytorycznych w projekcie

Dwie pierwsze zmiany dotyczą wyłącznie słowackich beneficjentów i wynikają ze zmian w krajowym prawodawstwie.  

W rozdz. 6.3.6 usunięto zdanie (jak we fragmencie tekstu Podręcznika poniżej), co jest związane z ostatnimi zmianami w tym rozdziale (decyzja KM nr 36/2019) i ma na celu ułatwienie beneficjentom realizację projektów.

„Zmiany w projekcie nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w decyzji KM o dofinansowaniu projektu. Co do zasady, zmiany w projekcie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości projektu. Nie ma możliwości wnioskowania o zmiany wartości wskaźnika, jeżeli nie wiąże się to z realizacją nowych działań.„

Ponadto, na stronie internetowej Programu została zamieszczona zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta. Wprowadzono następujące zmiany: 
- rozszerzono zakres wyłączeń z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, 
- doprecyzowanie definicji, 
- przeniesienie istotnych z perspektywy beneficjenta treści z przypisów do treści głównej dokumentu, 
- wprowadzenie odnośników do aktów prawnych w miejsce kwotowych progów bagatelności, 
- zmiany porządkujące.

Zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta obowiązuje od 01.07.2019 r.

Uwaga: załącznik 8.1 obowiązuje jedynie polskich beneficjentów (beneficjentów słowackich obowiązuje załącznik 8.2).

Link do podręcznika: https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta