Co powinien zawierać kompletny wniosek o zmiany do decyzji WST?

Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony do WST w formie podpisanego skanu za pośrednictwem SL. Zbiorczy wniosek o zmiany powinien być przygotowany po polsku i po słowacku, Do wniosku powinny być dołączone poszczególne wnioski partnerów (podpisane i zaakceptowane przez PW). Jednocześnie powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie wprowadzenia proponowanej zmiany oraz dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia zmiany z wyjaśnieniem dlaczego zmiana nie mogła zostać przewidziana na etapie przygotowania dokumentów projektowych przed podpisaniem umowy.