Czy i jakich map należy używać do zaznaczenia przebiegu tras/szlaków oraz miejsc planowanej infrastruktury (np.wiat)?

W przypadku projektów zawierających komponent inwestycyjny, wymagane jest załączenie mapy lokalizującej projekt. Załączona mapa może zostać opracowana samodzielnie przez partnera projektu. Załącznik 9 Podręcznika beneficjenta „Szczegółowe kryteria oceny projektów” zawiera informacje, jakie elementy dotyczące przedłożonych załączników będą brane pod uwagę w procesie oceny projektu.