Czy infrastruktura/ budynek objęty projektem transgranicznym już na etapie aplikowania musi spełniać funkcję obiektu dziedzictwa kulturowego, czy może być to budynek nie pełniący takich funkcji a dzięki realizacji projektu takie funkcje zostaną mu nadane?

W Podręczniku beneficjenta zdefiniowano pojęcie obiektu dziedzictwa kulturowego: „Pod pojęciem elementem obiektu dziedzictwa kulturowego rozumie się integralną część tego obiektu trwale z nim powiązaną fizycznie lub funkcjonalnie, której utrata lub zniszczenie dewaluuje kulturową wartość obiektu. Do elementów takich zalicza się np. małą architekturę towarzyszącą obiektom kulturowym, elementy detalu architektonicznego, wyposażenie obiektów nawiązujące do kultury, tradycji lub historii, części zabytków ruchomych, zagospodarowanie otoczenia nawiązujące do tradycji, kultury lub historii itp.”