Czy inwestycja dla której decyzja pozwalającą na realizacje projektu byłoby „zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy” jest możliwe do realizacji w ramach Interreg PL-SK?. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie dokument potwierdzający zgłoszenie przebudowy będzie wystarczający?. Czy wystarczający będzie na etapie składania wniosku uproszczony opis techniczny oraz kosztorys?

Zgodnie z opublikowaną w ogłoszeniu o naborze listą załączników odnoszących się do zadań przewidzianych w projekcie dla projektów zawierających komponent inwestycyjny, dla partnerów polskich wymagane jest m. in.:

- ważne pozwolenia na budowę lub

- ważne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub

- zgłoszenie robót budowlanych wraz z oświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do prowadzonych robót.

 

W przypadku braku posiadania ww. ważnych dokumentów należy złożyć kopię, złożonych do właściwych organów wniosków o wydanie powyższych dokumentów.

W przypadku jeśli nie został jeszcze złożony wniosek o wydanie ww. dokumentów należy przedłożyć informacje, które dokumenty są gotowe, a także na jakim etapie przygotowania są pozostałe brakujące dokumenty.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny umożliwiać przeprowadzenie oceny projektu, zgodnie z załącznikiem 9 do Podręcznika beneficjenta „Szczegółowe kryteria oceny projektów.” Od załączonych dokumentów, m. in. ich zakresu, aktualności zależeć będzie pozytywny wynik na etapie oceny technicznej. Zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta „Projekty powinny być gotowe do realizacji, czyli posiadać niezbędną dokumentację i wymagane prawem pozwolenia na wykonanie danej inwestycji stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie. Brak stosownych dokumentów potwierdzających gotowość projektu do realizacji na etapie składania wniosku o dofinansowanie może wpłynąć na wynik oceny projektu, gdyż elementy te są przedmiotem oceny. Jeśli wnioskodawca we wniosku poinformuje, że przygotowanie tej dokumentacji jest w toku, w przypadku wyboru projektu do realizacji, musi ona zostać złożona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, ale nie później niż 3 miesiące od decyzji KM”.