Czy istnieje możliwość zmiany na etapie realizacji projektu załącznika do wniosku o dofinansowanie „metodologia kosztów personelu”?

We wniosku o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany załącznika dotyczącego metodologii kosztów personelu. W przypadku uproszczonego rozliczania wydatków partner projektu nie musi dokumentować wydatków w ramach projektu. Rozliczane wydatki nie będą też przedmiotem późniejszych kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów lub Instytucję Audytową (IA). To jednak nie zwalnia partnera projektu z obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi.