Czy należy zgłaszać osobę wykazaną w metodologii kosztów dot.personelu, jeśli ta osoba jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, czy nową osobę, która za nią będzie wykonywała jej obowiązki też?

W przypadku rozliczania wydatków na personel na podstawie wydatków rzeczywistych należy poinformować Kontrolera Krajowego o zaistniałej zmianie osób odpowiedzialnych za realizację danych zadań (przesłać aktualną dokumentację np. zakres czynności, oddelegowanie itp).

W przypadku wydatków rozliczanych metodą ryczałtową Kontroler Krajowy nie poddaje kontroli dokumentację związaną z wydatkami na personel, natomiast może taka dokumentacja być  poddana   kontroli innych instytucji audytowych więc wydatki powinny być ponoszone w taki sposób jak były przedstawione w metodologii.