Czy o mikroprojekt może wnioskować beneficjent spoza obszaru wsparcia?

Tak, w naborach na mikroprojekty mogą występować beneficjenci spoza obszaru wsparcia. Zgodnie z art. 20 pkt 2, lit. a) rozporządzenia EWT taka operacja musi przynosić korzyść obszarowi objętemu programem. Zgodnie z rozdziałem 4.1.3 w „Podręczniku beneficjenta” wskazano przykładowe wydatki kwalifikowane poza obszarem wsparcia:

  1. związane z działaniami poza obszarem wsparcia wykonywanymi przez partnerów projektu np.: seminarium, konferencja organizowana poza obszarem programu
  2. związane z zarządzaniem projektem, czyli koszty administracyjno-biurowe oraz koszty personelu partnera projektu mającego siedzibę poza obszarem wsparcia,
  3. ponoszone    przez    partnera  mającego  siedzibę  poza  obszarem  wsparcia  związane z przemieszczaniem się, niezależnie od kierunku podróży: diety dzienne, bilety (np.: samolot, pociąg) i zakwaterowanie (analogiczne wydatki, niezależnie od kierunku podróży, ponoszone przez partnera projektu mającego siedzibę w obszarze wsparcia uznaje się za ponoszone w obszarze wsparcia).

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia EWT wyłączone są wydatki związane z działaniami promocyjnymi i wzmacnianiem zdolności.