Czy partner z siedzibą poza obszarem wsparcia może brać udział w projekcie?

Zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta " Partner wiodący i partnerzy projektu co do zasady  powinni pochodzić z obszaru kwalifikującego się w programie, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów projektów oraz o ile projekt  realizowany  jest na obszarze wsparcia lub przynosi mu korzyść."