Czy projekty składane w ramach Interreg PL-SK mogą być realizowane w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, którego przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane?

W ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja możliwa jest realizacja projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy. W takim wypadku na etapie składania wniosku o dofinansowanie, niezbędne jest poinformowanie na jakim etapie jest proces wyłaniania wykonawcy oraz określenie terminów powstania ostatecznej wersji dokumentacji technicznej oraz uzyskania ważnego pozwolenia budowlanego, zgłoszenia robót budowlanych lub zezwolenia na realizację inwestycji. Zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta: „W przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń, nie później niż 6 miesięcy od decyzji KM, pod rygorem odrzucenia projektu”. Brak stosownych dokumentów potwierdzających gotowość projektu do realizacji na etapie składania wniosku o dofinansowanie może jednak wpłynąć na wynik oceny projektu, gdyż elementy te są przedmiotem oceny.