Czy realizując projekt w Partnerstwie w ramach Osi 1 partner polski musi realizować ten sam typ działań co partner słowacki? Czy realizując projekt można łączyć w nim kilka typów działań ?

Dokument programowy i Podręcznik beneficjenta nie nakładają ograniczenia dotyczącego liczby typów działań, w które powinien wpisywać się projekt. Niezbędne jest natomiast aby planowany projekt oraz poszczególne zadania były logiczne, spójne oraz odpowiadające potrzebom obszaru wsparcia Programu. Zgodnie z zapisami Podręcznika beneficjenta "Podstawą dobrego wspólnego projektu jest pomysł wspólnych polsko-słowackich działań będących odpowiedzią na realne problemy i potrzeby zidentyfikowane na obszarze pogranicza, które mogą zostać rozwiązane jedynie poprzez współpracę transgraniczną instytucji z dwóch stron granicy". Pożądaną zmianę i cele jakie zamierza się osiągnąć, należy rozważyć w kontekście celów Programu. Następnie należy określić sposób wprowadzenia zmiany, zdefiniować niezbędne zadania, ustalić grupy docelowe, dobrać partnerów oraz przypisać im role dotyczące przygotowania i realizacji projektu, zaplanować harmonogram realizacji działań, zaplanować zarządzanie projektem, wreszcie określić niezbędny budżet.