Czy są określone być minimalne wartości projektu w I osi priorytetowej dotyczące poszczególnych partnerów?

Dokumenty programowe (Podręcznik beneficjenta) określają minimalną (200 tys. euro) i maksymalną (5 mln euro) wartość dofinansowania z EFRR dla projektu, nie ma limitów dla partnerów – budżety partnerów powinny wynikać z zaplanowanych w projekcie zadań poszczególnych Partnerów, które będą służyć realizacji celu projektu i osiągnięciu zaplanowanych wskaźników.