Czy w przypadku kiedy projekt będzie składała organizacja pozarządowa nie prowadząca działalności gospodarczej i projekt nie będzie generował przychodów wystąpi pomoc publiczna?

W rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej przedsiębiorstwem jest każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu finansowania. W związku z powyższym, przy określaniu, czy mamy do czynienia z pomocą publiczną nie jest istotne czy partner projektu pochodzi z sektora prywatnego czy publicznego albo czy celem jego działalności jest generowanie dochodów czy nie. Przedsiębiorcą może być zatem zarówno organizacja non-profit, zrzeszenie branżowe producentów czy jednostka samorządu terytorialnego. Ważne jest, czy działania realizowane przez partnera w ramach projektu noszą znamiona działalności gospodarczej. Pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile spełnione są wszystkie warunki o których mowa w Podręczniku. Więcej na ten temat można znaleźć w Podręczniku beneficjenta oraz w załączniku nr 5 do tego dokumentu Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja.