Czy w przypadku modernizacji odcinkowej dróg, dopuszcza się możliwość postawienia jednej tablicy na początku modernizowanego odcinka drogi i jednej tablicy na końcu ostatniego modernizowanego odcinka tejże drogi? Czy konieczne jest oznakowanie tablicami każdego z modernizowanych pomniejszych odcinków?

W Poradniku z zakresu informacji i promocji dla projektów realizowanych w ramach programu nie ma informacji o obowiązku zamieszczania tablicy na początku i końcu każdego z pomniejszych odcinków składających na całość drogi. Zapis odnosi się do całego wybudowanego/zmodernizowanego odcinka drogi. Wystarczające jest postawienie tablic w punktach granicznych tej inwestycji, zwłaszcza, kiedy odległości pomiędzy modernizowanymi "wewnętrznymi" odcinkami są bardzo krótkie (szczególnie biorąc pod uwagę czas przejazdu samochodem pomiędzy nimi). Dodatkowym argumentem, który przemawia za nieinstalowaniem tablic na początku i końcu każdego z pomniejszych odcinków drogi jest kwestia estetyczna (duża liczba tablic zakłócająca ład przestrzenny) oraz ekologiczna. Podobne podejście zastosowano również w wytycznych informacyjno-promocyjnych dla programów krajowych i regionalnych (instalacja minimum dwóch tablic na początku i końcu drogi przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i przestrzeganiu zasad ochrony przyrody).