Czy w ramach I osi priorytetowej można uzyskać dofinansowanie na modernizację kina prowadzonego przez dom kultury. Kino zlokalizowane jest w odrębnym budynku (nie w budynku domu kultury)?.

Działania inwestycyjne powinny prowadzić do stworzenia wspólnych, transgranicznych produktów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze a w ramach ich uzasadnienia powinny być wykazane w jasny i czytelny sposób zarówno ich funkcje użytkowe jak i bezpośrednie zastosowanie w celu zachowania, promocji, ochrony oraz rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zgodnie z ogólnymi zasadami dla działań z zakresu infrastruktury zawartymi w Podręczniku beneficjenta „Nie ma możliwości finansowania m.in. infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. domów kultury”.