Czy w ramach naboru dla osi priorytetowej wnioskodawca może realizować projekt dotyczący budowy infrastruktury rekreacyjnej?

W ramach osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza możliwa jest realizacja projektów dotyczących budowy infrastruktury rekreacyjnej. W szczególności projekty takie powinny wpisywać się w typ działań: „Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i Jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.)”. Zasady ogólne i specyficzne dla wyżej wymienionego oraz pozostałych typów działań zawiera Podręcznik beneficjenta, pkt. 2.1 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Infrastruktura rekreacyjna może być dofinansowana wyłącznie jako uzupełnienie szlaków np. punkty widokowe, zapewniać do nich wygodne dotarcie, np. parkingi.