Czy w ramach tych 15% kosztów własnych - 10% kosztów będzie finansowane z budżetu państwa po stronie słowackiej?

Tak, w ramach Programu przewidziano zapewnienie dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej przez Instytucję Krajową. Poziom dofinansowania zależy od rodzaju instytucji oraz specyfiki projektu. W przypadku projektów generujących dochód lub objętych pomocą publiczną poziom ten może zostać obniżony.