Czy zaakceptowana fiszka projektu flagowego może się później zmienić na etapie składania pełnej dokumentacji projektowej?

Wniosek projektowy powinien stanowić rozwinięcie koncepcji projektu flagowego zaakceptowanej przez Komitet Monitorujący. Kluczowe założenia zaakceptowanej koncepcji projektu flagowego nie mogą być w sposób istotny zmienione. Powinny one zostać odpowiednio rozwinięte we wniosku o dofinansowanie i dostosowane do wymagań zawartych w dokumentach wdrożeniowych, w tym w podręczniku beneficjenta. Zmiany/korekty/modyfikacje będą możliwe na etapie opracowywania WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE, ale wyłącznie pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, gdy będą wynikały one z uwag ekspertów oceniających koncepcje i rekomendacji członków KM.