Czy Załącznik nr 6 do Podręcznika Beneficjenta - „Przykładowe węzły sieci transportowej w Programie V-A PL-SK” stanowi wyczerpującą listę węzłów sieci transportowej, czy jedynie wybrane jej ich przykłady? Czy obligatoryjnie modernizowany ciąg drogowy musi bezpośrednio łączyć się z siecią TEN-T, bądź węzłami wyższej kategorii (np. z węzła trzeciorzędnego do drugorzędnego), czy też może pośrednio prowadzić ruch w ww. kierunku np. na ostatnim odcinku przez drogę krajową bądź wojewódzką?

Załączony wykaz dot. węzłów sieci transportowej  jest przykładowy i nie zawiera wszystkich węzłów sieci. Fakt, że dana miejscowość została wymieniona w ww. załączniku nie oznacza jeszcze, że droga leżąca na danym terenie wpisuje się w działania w ramach ogłoszonego naboru. Zgodnie z zapisami Podręcznika: „możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN–T i wzmacniają współpracę transgraniczną”. Zapisano również, że „wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć pomiędzy nimi logiczne połączenie”. Udowodniony transgraniczny charakter oraz wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T będą szczególnie oceniane zarówno w trakcie oceny kwalifikowalności oraz merytorycznej.