Euroregion Beskidy: IX. nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 28 września 2021 roku ogłasza IX. nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców”. Dostępna w IX. naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy wynosi 550 000,00 EUR*.

Czas trwania naboru:
Od 28.09.2021 do 25.10.2021 do godziny 15:00.

Termin, miejsce i forma składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego i składane są w postaci elektronicznej poprzez specjalną aplikację – Generator wniosków i rozliczeń – oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 25.10.2021 roku do godziny 15:00. Wiążące są  data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej:
Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków  i rozliczeń ( www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:
Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów:
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych (dla Wnioskodawców po polskiej stronie) o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu:
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000,00 EUR – max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:  dla 1 osi priorytetowej programu – 30.06.2022 r.


Szczegóły dotyczące naboru znajdują się TUTAJ.