Euroregion Beskidy: VIII. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.Nabór jest uruchomiony dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej”. Dostępna alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w VIII naborze – 95 000,00* EUR. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

*  W programie występuje zasada  tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do 31.08.2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu:
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR, max. całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru: od 01.03.2022 do 10.03.2022 do godziny 15:00.

Termin, miejsce i forma składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 10 marca 2022 roku do godziny 15:00. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:
Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24-25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl