Euroregion Tatry: VII. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

Związek Euroregion „Tatry” w dniu 13.08.2021 r. ogłasza VII. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 3 osi priorytetowej pn.  Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry”.

W ramach VII naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne:
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR.

Wysokość środków przeznaczonych na VII nabór*:
III oś priorytetowa -  57 037,19 EUR

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w siódmym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach poprzednich naborów.

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów:

 • po stronie polskiej obejmuje:
  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.
 • po stronie słowackiej obejmuje:
  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki),
  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

 • Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Do 5% -  budżet państwa,
 • Min. 10%  - wkład własny.

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:
Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 03.09.2021 do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Inne ważne informacje:

 1. Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2021 r.**
 2. Szczegółowe informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .
 3. Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .
 4. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.


Wszelkich informacji udziela:
Związek Euroregion „Tatry”
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
Tel. +48 18 266 99 81
www.pwt.euroregion-tatry.eu
pwt@euroregion-tatry.eu


** W przypadku akceptacji wniosku o przedłużenie realizacji projektu parasolowego przez Instytucję Zarządzającą Programem, termin zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu może zostać przedłużony.