Nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej programu wrzesień 2017

Informacje o naborze

Zakończony 10.11.2017

18 września 2017 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja zostanie ogłoszony kolejny nabór projektów do dofinansowania. Nabór będzie uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu  „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 10 listopada 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej. Złożenie wniosku odbywa się w formie elektronicznej, poprzez generator wniosków on-line. Dostęp do generatora odbywa się poprzez stronę www.eplsk.eu.

Kolejnym etapem po przesłaniu elektronicznej wersji wniosku jest wygenerowanie oraz wydruk  Potwierdzenia przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji. Wydrukowany dokument musi zostać podpisany przez partnera wiodącego projektu (osobę wskazaną we wniosku). Podpisany skan potwierdzenia należy wysłać mailowo na adres kontakt@plsk.eu najpóźniej do 10 listopada 2017 roku.

Potwierdzenie musi zostać wysłane w czasie trwania naboru. Dokument wysłany po terminie naboru zostanie odrzucony, a wniosek o dofinansowanie nie zostanie zarejestrowany.

Kto może składać wnioski?

Obszar kwalifikowany Programu:

- Po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

- Po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves.

- Po stronie czeskiej (w ramach projektów trójstronnych) powiaty Vsetín, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy Jiczyn i Ostrawa-miasto.

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru wsparcia prezentowane są w Podręczniku Beneficjenta.

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- kościoły i związki wyznaniowe.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

- Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu z terenu Republiki Czeskiej dostępna jest w Podręczniku Beneficjenta załącznik 15.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:

 • Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),
 • Wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych, w tym w zakresie efektywności energetycznej,
 • Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe),
 • Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami takimi jak m.in.: środowisko akademickie, instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe (np. współpraca akademicka między uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowymi i społecznymi w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej),
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości poprzez np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe,
 • Wspólną transgraniczną promocję poświęconą dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach),
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrona i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa,
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena techniczna

- ocena  merytoryczna

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji i działań oraz spełnienie warunków specyficznych dla naboru.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 5 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 200 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 23,79 mln euro.

Inne ważne informacje

Specyficzne warunki naboru:

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach partnerstwa polsko-słowackiego lub na projekty trójstronne, realizowane w partnerstwie polsko-słowacko-czeskim.

Wsparcie w naborze mogą uzyskać projekty, w których występuje pomoc publiczna.

Organizacje z Republiki Słowackiej, które zgodnie z ustawą nr 315/2016, mają obowiązek rejestracji w rejestrze partnerów sektora publicznego, muszą zostać zarejestrowane w powyższym rejestrze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,27 PLN