Inauguracja nowego programu coraz bliżej!

Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie pierwszych konkursów dla wniosków o dofinansowanie. Już teraz uruchamiamy konsultacje koncepcji projektów i udostępniamy formularz poszukiwania partnerów. Przedstawiamy informacje, które pozwalają rozpocząć prace nad przygotowywaniem projektów.

 

Jaki będzie nowy program? 

Budżet nowego programu to 129,8 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Priorytety nowego programu:

 • priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,

 • priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,

 • priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,

 • priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Dofinansowaniem objęte będą projekty przyczyniające się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych polityki spójności UE:

 • przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie występowaniu klęsk żywiołowych oraz poprawa odporności na zjawiska pogodowe,

 • ochrona przyrody oraz zachowanie różnorodności biologicznej,

 • poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza oraz mobilności transgranicznej,

 • wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i społecznym,

 • intensyfikacja współpracy oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych,

 • budowa wzajemnego zaufania.

 

Nowe elementy w programie:

 • promowanie partycypacji społecznej oraz zgodności z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus (dodatkowe punkty dla projektów w obszarze turystyki i kultury);

 • obowiązek wykazania pozytywnego wpływu projektu na realizację zasad horyzontalnych oraz polityk środowiskowych UE (w tym Europejski Zielony Ład oraz zasada nie czyń poważnych szkód);

 • wymóg gotowości projektu do realizacji (w przypadku projektów inwestycyjnych - konieczność przedłożenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wymaganych prawem pozwoleń i/lub decyzji administracyjnych);

 • bardziej wymagające obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Na stronie internetowej programu opublikowaliśmy:

 

Indywidualne konsultacje koncepcji projektów

Wspólny Sekretariat i Regionalne Punkty Kontaktowe oferują możliwość skonsultowania koncepcji projektu i wniosku o dofinansowanie oraz udzielają wsparcia w poszukiwaniu partnerów.

Konsultacje koncepcji projektów odbywają się w okresie przed ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie. Po ogłoszeniu naborów będziemy prowadzić konsultacje dotyczące opracowywania wniosku o dofinansowanie. Konsultacje będą prowadzić Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK) oraz Wspólny Sekretariat (WS). Przewidujemy możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail), spotkań online lub osobiście w siedzibie RPK lub WS.

RPK prowadzą konsultacje w każdym z regionów programu. Dane kontaktowe RPK znajdują się na stronie: Znajdź Punkt informacyjny. Dodatkowo, istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez RPK. Informacje o spotkaniach są dostępne na stronach EWT województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego oraz krajów preszowskiego i żylińskiego.

Konsultacje prosimy rozpocząć od skontaktowania się z RPK. Na dalszym etapie mogą Państwo skonsultować się z WS – chęć konsultacji prosimy zgłosić drogą elektroniczną na: kontakt@plsk.eu.

Dla usprawnienia procesu konsultacji, prosimy o przygotowanie zwięzłej informacji na temat koncepcji projektu oraz listy pytań do dyskusji.

 

Formularz poszukiwania partnerów

Jeśli poszukują Państwo partnera do projektu, mogą Państwo skorzystać z formularza udostępnionego na stronie internetowej programu. Mogą Państwo przedstawić swój pomysł na projekt oraz zapoznać się z opublikowanymi inicjatywami. Ponadto, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o wsparcie do RPK, kontaktując się z Punktem w swoim województwie.