Informacja dla beneficjentów programu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Drodzy Beneficjenci, w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego negatywnym wpływem na realizację projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej informujemy, że Instytucja Zarządzająca będzie brała pod uwagę wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności spowodowane powyższym przy ocenie realizacji projektów. Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualne, wychodząc naprzeciw beneficjentowi. W zależności od rodzaju projektu i problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.

 

Instytucja Zarządzająca wspólnie z partnerami zagranicznymi pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań. W ramach powyższego przewidujemy m.in:

  • wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów,
  • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
  • elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejscu
  • bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym o ewentualnych problemach w projekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Wspólny Sekretariat Techniczny skieruje również do Państwa specjalną ankietę dla zbadania zaistniałych i potencjalnych trudności w realizacji projektów, rzeczowych i finansowych, za pośrednictwem systemu SL2014.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Praca Wspólnego Sekretariatu Technicznego

W okresie od 16 marca do 10 kwietnia br. pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego będą pracować zdalnie. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się drogą mailową.

Adresy mailowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.