Informacja dla partnerów słowackich o wydaniu Ujednoliconego podręcznika dotyczącego procesu i kontroli zamówień publicznych

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej jako Instytucja Krajowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK informuje, że dla słowackich partnerów projektów wydano Ujednolicony podręcznik dla beneficjentów dotyczący procesu i kontroli zamówień publicznych, regulujący zamówienia publiczne i ujednolicający zasady przewidziane dla wnioskodawców / beneficjentów w zakresie zamówień publicznych z zasadami określonymi w Systemie zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz instrukcjami metodycznymi i wzorami CCA dla obszaru zamówień publicznych i zamówień.

Podręcznik został wydany przez Centralny Organ Koordynujący 13 maja 2021 r. i wchodzi w życie 15 czerwca 2021 r. Podręcznik jest opublikowany jako załącznik nr. 8.2 Podręcznika beneficjenta oraz na stronie internetowej: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ oraz w sekcji Dokumenty.