Informacja o planowanym naborze wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu

Informacje o naborze

Zakończony 30.04.2018

5 marca 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja planowany jest nabór projektów do dofinansowania. Nabór będzie uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego: Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

Termin składania wniosków

Nabór trwać będzie do 30 kwietnia 2018 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik / listopad 2018

Sposób składania wniosków

Wnioski wypełniane są w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są droga elektroniczną  przy użyciu generatora on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

Kto może składać wnioski?

  • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • organizacje pozarządowe non-profit,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • jednostki naukowe.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:

  • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej, w tym m.in.: koordynacja rozkładów jazdy, wspólne bilety, system obsługi pasażerów, biletomaty; kampanie informacyjne i promocyjne, przewodniki, wspólne ulotki wielojęzyczne, mapy, oznakowanie przystanków, system wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych, zaprojektowanie wielojęzycznych stron internetowych umożliwiających wybór właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń itd.
  • Opracowanie transgranicznych map i koordynacja połączeń; rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu multimodalnego na obszarze objętym Programem; wykorzystanie dostępnych narzędzi i stworzenie nowych produktów informatycznych; np. ułatwienie wyboru właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń
  • Projekty dotyczące połączeń multimodalnych w zakresie publicznego systemu przewozu osób, np. budowa obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź”.

Nie przewiduje się możliwości finansowania kosztów transportu publicznego (np. dofinansowania dla właścicieli środków transportu), zakupu środków transportu, poza projektami pilotażowymi, mającymi na celu pobudzenie lub rozwój transportu publicznego na obszarze pogranicza.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna,

- ocena strategiczna,

- ocena techniczna,

- ocena  jakościowa.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę: gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej wartość dofinansowania ustalona zostanie zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.

Beneficjenci z Republiki Słowackiej, którzy otrzymają wsparcie państwa na realizację projektów lub pomoc minimis z EFRR nie otrzymają wkładu z budżetu państwa Republiki Słowackiej na projekt.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 mln euro.
Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 200 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 6,2 mln euro

Inne ważne informacje

Realizacja działań powinna być oparta o realne, zdiagnozowane lokalne potrzeby komunikacyjne. Do wniosku o dofinansowanie należy zatem załączyć materiał uzupełniający sporządzony przez wnioskodawcę, np. odpowiednie diagnozy, opracowania własne, analizy sektorowe obrazujące sytuację bazową połączeń komunikacyjnych obszaru, w którym planowana jest realizacja projektu.