Informacja o planowanym naborze wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu

Informacje o naborze

Zakończony 16.09.2019

Informacja o naborze

1 lipca 2019 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja zostanie ogłoszony nabór projektów do dofinansowania.

Nabór będzie uruchomiony w ramach drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Uwaga: w ramach planowanego naboru kwalifikowalne będą wyłącznie projekty gotowe do realizacji, tj. takie, do których na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca dołączy kompletną dokumentację techniczną wraz z wszystkimi pozwoleniami na budowę (ew. zaświadczeń właściwych organów o złożeniu wniosków o wydanie pozwoleń na budowę).

Termin składania wniosków

Nabór trwa do dnia 16.09.2019 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019 / Styczeń 2020

Sposób składania wniosków

Wnioski wypełniane są w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są droga elektroniczną  przy użyciu generatora on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

Możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T i wzmacniają współpracę transgraniczną (przykładowe węzły sieci TEN-T w obszarze wsparcia programu i jego sąsiedztwie). Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych.

Wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć między nimi logiczne połączenie. Modernizowane odcinki dróg muszą wykazywać po obu stronach granicy porównywalne parametry techniczne i musi zostać zapewniona możliwość ich wykorzystania przez podobne kategorie pojazdów.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie: 

  • ocena formalna,
  • ocena strategiczna
  • ocena techniczna,
  • ocena  jakościowa.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę w szczególności: gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej wartość dofinansowania ustalona zostanie zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.

Beneficjenci z Republiki Słowackiej, którzy otrzymają wsparcie państwa na realizację projektów lub pomoc minimis z EFRR nie otrzymają wkładu z budżetu państwa Republiki Słowackiej na projekt.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 500 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 6,7 mln euro.