Informacja o wydłużeniu okresu obowiązywania krajowego programu pomocowego dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zmianie jego numeru

 

Informacja o wydłużeniu okresu obowiązywania krajowego programu pomocowego[1] dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zmianie jego numeru

Informujemy, że w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania rozporządzeń KE (UE) nr 651/2014 i 1407/2013[2] został wydłużony, do 30 czerwca 2024 r., okres obowiązywania krajowego programu pomocowego dla perspektywy finansowej UE 2014-2020. Oznacza to, że do końca wydłużonego okresu obowiązywania programu pomocowego nadal będzie możliwe udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis w projektach finansowanych ze środków PO Interreg VA Polska - Słowacja 2014-2020. Pomoc może być udzielana na przeznaczenia wskazane w krajowym programie pomocowym. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania krajowego programu pomocowego zmianie uległ jego numer.

Zmieniony numer programu pomocowego to: SA. 58572(2020/X). Numer ten należy stosować od 1 lipca 2021 roku.

Zmiana numeru programu pomocowego nie powoduje konieczności aneksowania zawartych już umów z pomocą publiczną. Nowy numer programu pomocowego należy uwzględniać od 1 lipca 2021 r. w:

  • umowach z pomocą publiczną (umowy: o dofinansowanie projektu, partnerskie, zawierane przez partnerów projektu z końcowymi odbiorcami pomocy), które będą podpisywane po 30 czerwca 2021 r.,
  • aneksach do umów z pomocą publiczną, które będą zawierane po 30 czerwca 2021 r.,
  • sprawozdaniach o udzielonej pomocy, które będą sporządzane po dacie 30 czerwca 2021 r., niezależnie od tego czy dotyczą umów zawartych przed, czy po tej dacie.

Obowiązek podawania numeru programu pomocowego nie dotyczy sprawozdawczości z udzielonej pomocy de minimis, przy której nie przywołuje się numeru programu pomocowego.

Wzory umów i druków sprawozdań z nowym numerem programu pomocowego znajdują się na stronie Programu w zakładce Zapoznaj się z dokumentami

[1] Krajowy program pomocowy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1760), zmienione rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1589). Tekst jednolity rozporządzenia opublikowany jest w Dz.U. z 2019 r. poz. 838.

[2] Podstawa prawna wydłużenia okresu obowiązywania krajowego programu pomocowego: Rozporządzenie KE (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań.