Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie FMP

Informacja dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym:

Nr naboru
Č. náboru

Priorytet  
Priorita

Cel szczegółowy  
Špecifický cieľ

Alokacja naboru
Rozpočet výzvy

Typ projektu  
Typ projektu

Ilość złożonych wniosków
Počet predložených žiadostí

Kwota wnioskowanego dofinansowania  
Čiastka  žiadaného príspevku            

PLSK.03.01-IP.01-001/22

3

1

€ 11 635 782,00

FMP

3

€ 11 635 782,00

PLSK.04.02-IP.01-001/22

4

2

€ 7 757 188,00

FMP

2

€ 7 757 188,00