IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim

Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych:

 • 1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
 • 3 osi priorytetowej pn.  Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wysokość środków przeznaczonych na IV nabór*:

 •  I oś priorytetowa - 568.747,96  EUR
 • III oś priorytetowa - 154.566,76 EUR

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w czwartym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach naborów.

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów :

po stronie polskiej obejmuje:

 • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
 • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
 • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

po stronie słowackiej obejmuje:

 • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).
 • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

W ramach IV naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% -  budżet państwa

Min. 10%  - wkład własny

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 31.08.2020 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego
i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Inne ważne informacje:

 1. Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2021 r.
 2. Możliwa jest realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, zgodnych z rozdziałem 5.5 Kwalifikowalne typy działań w mikroprojektach Poradnika mikrobeneficjenta. 
 3. Szczegółowe informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów
  w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie
  www.pwt.euroregion-tatry.eu .
 4. Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .
 5. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu szkolenia.

Wszelkich informacji udziela :

Związek Euroregion „Tatry”
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
Tel. +48 18 266 99 81
www.pwt.euroregion-tatry.eu
pwt@euroregion-tatry.eu