IV posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 28 – 29 września 2016 r. w Rzeszowie w Polsce odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska-Słowacja.  Protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu. (pdf) 165.0 KB Podczas posiedzenia KM podjął następujące decyzję:

 • Zatwierdzenie 4 projektów flagowych do dofinansowania (łączna kwota dofinansowania: 13 018 884,54 euro EFRR) wraz z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów:
 • projekt nr PLSK.03.01.00-00-0017/16 – Nauka bez granic
 • projekt nr PLSK.01.01.00-12-0015/16 – Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu                                                                     
 • projekt nr PLSK.01.01.00-SK-0016/16 Szlak Maryjny ("Światło ze Wschodu")                          
 • projekt nr PLSK.01.01.00-12-0019/16 Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II
 • Zatwierdzenie projektów infrastruktury drogowej do dofinansowania.

- decyzja o zatwierdzeniu zwiększenia alokacji na nabór o 3 556 132 euro

- decyzje ws zatwierdzenia projektów wraz z rekomendacjami (7 decyzji); łączna wartość zatwierdzonych do dofinansowania projektów to 33 316 132 euro:

 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0011/16 Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce – Krosno
 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0008/16 Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice
 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0009/16 Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medzilaborce-Krosno
 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0013/16 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2
 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0014/16 Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez Gminy Rajcza i Ośćadnica
 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0007/16 Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizacje dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín
 • projekt nr PLSK.02.01.00-SK-0012/16 Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy trans granicznej
 • Zatwierdzenie wspólnego wniosku pomocy technicznej WST i RPK.
 • Zatwierdzenie dodatkowych ekspertów i umieszczenie ich na liście ekspertów oceniających projekty w ramach Programu.
 • Zatwierdzenie zmian w podręczniku beneficjenta i załączniku nr 14.

W decyzji uwzględniono zmianę zapisów w cz. 5.2.4.1. w zakresie możliwości jednokrotnego uzupełnienia dokumentów oraz podpisów we wniosku.

 • Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego, w tym w zakresie procedury skargowej. Zatwierdzenie  dodatkowych członków Komisji ds. Skarg.
 • Zatwierdzenie zmian w Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych 2016.

Zmiany obejmują: uzupełnienie w odniesieniu do działań prowadzonych przez partnerów projektów parasolowych; aktualizacji wydarzenia rocznego (zmiana zaplanowanego działania na współudział WST w wydarzeniu – konferencji, organizowanej przez UMWP 17 października w Rzeszowie); aktualizacji działań prowadzonych przez RPK (przesunięcie terminów kwietniowych z uwagi na wprowadzone zmiany w zamówieniach publicznych).