Jak należy rozumieć zapis, iż projekty mają dotyczyć dróg które tworzą logiczny ciąg komunikacyjny? Cz y może to być jeden logiczny ciąg po stronie polskiej i drugi odrębny po stronie słowackiej, czy też drogi po obu stronach granicy mają tworzyć wspólnie jeden ciąg?

Zgodnie z zapisami Podręcznika beneficjenta „możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN–T i wzmacniają współpracę transgraniczną”. Zapisano również, że „wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć pomiędzy nimi logiczne połączenie”. Zapisy te wskazują, że kluczowym jest, aby planowany transgraniczny ciąg komunikacyjny w ramach projektu stanowił logiczne (niekoniecznie bezpośrednie) połączenie jako całość.