Jaki dokument powinien przedstawić beneficjent aby potwierdzić, że dane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko ?

Kwestie dotyczące procesu oceny oddziaływania na środowisko regulują zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z późn. zm). Aby upewnić się jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku należy skontaktować się z GDOŚ lub RDOŚ, które są odpowiedzialne za ten system w Polsce.