Jaki kurs euro należy stosować przy składaniu wniosku o płatność?

W przypadku polskich partnerów dla celów raportowania wydatków poniesionych w walucie innej niż euro, partnerzy dokonują przeliczenia na euro wykorzystując miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji przez kontrolera zgodnie z art. 23 rozporządzenia EWT (art. 28 pkt b rozporządzenia EWT).

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en