Jakie informacje powinny się znajdować na tablicach pamiątkowych?

Nie później niż trzy miesiące po zakończeniu finansowym projektu beneficjent ma obowiązek umieścić na stałe tablicę pamiątkową. W przypadku projektów liniowych (np. drogi, szlaki, ścieżki rowerowe itp.) minimalne wymiary tablicy pamiątkowej to 90X70cm, w przypadku pozostałych projektów wystarczy format A3. Tablica musi być umieszczona w miejscu dobrze widocznym.

Tablice pamiątkowe są obowiązkowe dla wszystkich projektów:

  • których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. Euro;
  • które dotyczą zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Zakres informacji umieszczany na tablicach pamiątkowych jest taki sam jak w przypadku tablic informacyjnych:

  • zintegrowany logotyp programu zawierający nazwę funduszu, z którego finansowany jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • główny cel inwestycji (np. modernizacja obiektu historycznego, budowa ścieżki rowerowej itp.);
  • tytuł projektu, nazwę partnera wiodącego oraz partnerów projektu;

Informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Dobrze zaprojektowana tablica informacyjna może być potem użyta jako tablica pamiątkowa.