Jakie informacje powinny się znaleźć na tablicach informacyjnych?

Tablice informacyjne wymagane są dla projektów infrastrukturalnych, które uzyskały wsparcie publiczne w wysokości ponad 500 tys. Euro. Minimalne wymiary tablicy informacyjnej to 90x70cm. Tablica powinna zawierać:

  • zintegrowany logotyp programu zawierający nazwę funduszu, z którego finansowany jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • główny cel inwestycji (np. modernizacja obiektu historycznego, budowa ścieżki rowerowej itp.);
  • tytuł projektu,
  • nazwę
  • partnera wiodącego oraz partnerów projektu;

Informacje na tablicy powinny być przekazane przy zastosowaniu czcionki Ubuntu lub ewentualnie Calibri. Nie należy stosować kursywy, podkreśleń ani efektów czcionki. Zintegrowany logotyp programu oraz wszystkie informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. W przypadku, gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, można pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową.

Szczegóły można znaleźć w załączniku do podręcznika