Jakie koszty przygotowawcze można przedstawić do rozliczenia w ramach projektu?

Koszty przygotowawcze muszą dotyczyć działań bezpośrednio i wyraźnie związanych z projektem. Przykładem działań przygotowawczych są m.in. opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz sporządzenie tłumaczenia wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie działania przygotowawcze powinny być zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz być niezbędne z punktu widzenia przygotowania projektu. Podstawą kwalifikowalności wydatków są dokumenty potwierdzające rzeczową realizację zadania (m.in. protokół odbioru, faktura, rachunek) wystawione w okresie od 1.01.2014 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (pierwsza wersja). 

Żeby rozliczyć koszty przygotowawcze muszą być zaplanowane w zatwierdzonym przez KM wniosku o dofinansowanie.