Jeden z pracowników obsługujących system SL w ramach naszego projektu został oddelegowany do innych zadań. W jaki sposób mogę wycofać dostęp do SL w ramach projektu dla tej osoby i jednocześnie rozszerzyć listę osób uprawnionych do pracy w systemie SL?

Aby nadać/zmienić lub wycofać dostęp dla osoby/osób upoważnionych do pracy  w systemie SL w ramach projektu, Partner, którego dotyczy zmiana, powinien przesłać do Partnera Wiodącego uzupełniony:

- Wniosek o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z podpisami: nowej osoby uprawnionej do obsługi projektu oraz osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera;

- Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 – w przypadku wycofania dostępu dla osoby dotychczas uprawnionej, z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera;

 - Listę osób uprawnionych do pracy w SL2014- zawierającą  dane wszystkich osób dotychczas uprawnionych przez Partnera  do pracy w systemie, z wyłączeniem osoby dla której dostęp wycofano (jeśli dotyczy) i z dodaniem danych nowej osoby upoważnionej do obsługi projektu w systemie SL. Listę tą podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Partnera Wiodącego.

Następnie, Partner Wiodący przesyła do WST za pośrednictwem systemu SL (zakładka  „korespondencja”) wnioski złożone przez Partnera projektu wraz z listą osób uprawnionych.

Wzory wniosków stanowią załącznik nr 11.1 do Podręcznika Beneficjenta i  dostępne są na stronie internetowej Programu: https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta.