Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. wydatki kwalifikują się do dofinansowania z EFRR począwszy od 1 stycznia 2014 r. Dofinansowaniem nie można objąć projektu, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu, niezależnie od tego, czy wszystkie płatności zostały przez beneficjenta dokonane.

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia projektu jest kolejny dzień po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. Realizacja działań do czasu podpisania umowy o dofinansowanie odbywa się
na własną odpowiedzialność beneficjenta. Wyjątek od tej zasady stanowią działania przygotowawcze.

Działania przygotowawcze muszą być bezpośrednio i wyraźnie związane ze współfinansowanym
ze środków programu projektem. Koszty tych działań powinny być uzasadnione oraz powinny powstać przed faktycznym rozpoczęciem realizacji pierwszego etapu projektu. Za kwalifikowalne mogą zostać uznane koszty poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do WST. Wydatki związane z przygotowaniem projektu są refundowane pod warunkiem objęcia projektu umową o dofinansowanie oraz pod warunkiem precyzyjnego ich wskazania we wniosku o dofinansowanie projektu.