Komunikat w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących podwójne finansowanie

Dokument

Komunikat w sprawie odpisów amortyzacyjnych

pdf 168 KB

Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przypomina, że zgodnie z art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Zakaz podwójnego finansowania wynika również z przepisów Podręcznika Beneficjenta Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem służb audytowych, podwójne finansowanie wydatków zachodzi również w przypadku zakupienia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości wydatku o otrzymane dofinansowanie.