Konsultacje publiczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokument jest wynikiem przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.


Celem opracowania Prognozy jest kompleksowa analiza możliwego wpływu działań w Programie na środowisko. Dokument będzie obejmował m.in. rekomendacje dotyczące wdrażania Programu w tym zakresie. Proces SOOŚ/SEA jest realizowany zgodnie z:

 • Dyrektywą nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
 • Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 630),
 • Zákon 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  

Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 promuje współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją. Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a Instytucją Krajową – Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez polsko-słowacką Grupę Roboczą (GR). Na podstawie analizy społeczno-gospodarczej pogranicza GR wybrała 4 priorytetowe obszary współpracy: natura, transport drogowy, dziedzictwo kulturowe i turystyka oraz szeroko rozumiana współpraca transgraniczna.

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

 • w Polsce – części obszarów 3 polskich województw (śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego), tj. podregiony (NUTS 3): bielski, oświęcimski, nowosądecki, nowotarski, krośnieński i przemyski, a także powiaty (LAU 1) pszczyński z podregionu tyskiego, powiat myślenicki z podregionu krakowskiego i Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
 • w Republice Słowackiej – podregiony (NUTS 3): Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat (LAU 1) Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych, które trwają do 19.08.2021 r. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz przedsiębiorcy itp. 

Uwagi i wnioski dotyczące opublikowanej Prognozy można zgłaszać:

 • pisemnie z wykorzystaniem formularza elektronicznego – dostępny TUTAJ,
 • ustnie w trakcie spotkania konsultacyjnego on-line – odbędzie się 13.08.2021 r., szczegóły opublikujemy na stronie Programu.

Dokumenty są udostępnione:

 • na stronie Programu:

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, dostępna do pobrania TUTAJ.

Załączniki do Prognozy:

 1. Analiza dokumentów strategicznych PWT PL-SK, TUTAJ
 2. Analizy szczegółowe PWT PL-SK, TUTAJ

Projekt Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, dostępny do pobrania TUTAJ.

 • do wglądu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (pn.-pt. w godzinach 8:15-16:15), po uprzednim umówieniu się pod numerem tel.: 22 273 81 50.


Administratorem danych osobowych osób zgłaszających uwagi jest Centrum Projektów Europejskich; ul. Domaniewska 39a; 02-672 Warszawa. Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się TUTAJ.