Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na słowackich ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja w dziedzinach:

 • Pomoc publiczna
 • Z zakresu oceny technicznej
 • Z zakresu oceny merytorycznej

Szczegółowy wykaz dziedzin stanowi załącznik do ogłoszenia

Informacje o naborze

Miejsce składania dokumentacji

Wniosek o wpis na listę ekspertów, oświadczenie oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków koniecznych i szczegółowych ( w wersji papierowej) w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego  Programu Interreg Polska – Słowacja od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 – (dane osobowe).

Prosimy, aby tylko wniosek o wpis na listę ekspertów zapisać w programie Microsoft Word na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) i dołączyć wersje elektroniczną do dokumentacji. 

Sposób składania dokumentacji

Osoba ubiegająca się o wpis składa wypełniony Wniosek o wpis na listę ekspertów oraz oświadczenie w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.

Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie:

 1. wymagań koniecznych,
 2. wymagań szczegółowych.

(wymagane kopie dokumentów zostały określone w wniosku o wpis na listę ekspertów).

Wymagania dla kandydatów na ekspertów

Wymagania konieczne:

a)       złożyły oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

b)        nie uczestniczą we wdrażaniu programu poprzez realizację zadań instytucji programowych tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Regionalnych Punktów Kontaktowych, kontrolerów narodowych;

c)        nie biorą udziału w opracowywaniu projektów składanych w ramach programu, nie pełnią żadnych funkcji we wdrażanych w ramach programu projektach;

d)       posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (tj. kierunek studiów odpowiadający obszarowi specjalizacji danego eksperta);

e)        posiadają wiedzę, odpowiednie umiejętności w dziedzinach objętych programem, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w dziedzinach objętych programem;

f)         posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji programu;

g)        wyrażają zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydatów na ekspertów w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów

Wymagania szczegółowe:

 • wiedza i doświadczenie z zakresu zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 (znajomość szczegółowego opisu działań kwalifikowalnych do dofinansowania w ramach programu, znajomość ogólnych
  i programowych zasad kwalifikowalności wydatków, zagadnień związanych z realizacją projektów partnerskich, cech projektu transgranicznego, kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący).

Inne ważne informacje

Kandydat na eksperta może zgłosić się do kilku dziedzin (w obrębie dziedzin, dla których ogłoszony został nabór), jednakże do każdej dziedziny należy dołączyć osobny wniosek o wpis na listę ekspertów wraz z oświadczeniem oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych i szczegółowych. 

W ramach programu Interreg Polska – Słowacja eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny wniosków o dofinansowanie:

 1. ocena formalna i kwalifikowalności – udział ekspertów w zakresie oceny występowania w projekcie pomocy publicznej,
 2. ocena techniczna,
 3. ocena merytoryczna.

Szczegółowy proces oceny wniosków o dofinansowanie został opisany w Podręczniku beneficjenta w rozdziale  5.2 Proces oceny i wyboru projektów.

W ramach poszczególnych etapów, eksperci dokonują oceny, wypełniając karty oceny projektów,  gdzie oprócz wyniku oceny w ramach każdego z kryteriów eksperci proszeni są o podanie szczegółowego uzasadnienia. Ocena eksperta kończy się jasno sformułowanym wnioskiem (np. w przypadku dotyczącym objęcia projektu zasadami udzielania pomocy publicznej (lub nie), kategorii pomocy, rodzaju pomocy (inwestycyjna/operacyjna)) oraz ekspert ma obowiązek przedstawić rekomendacje w zakresie możliwości realizacji działań w ramach projektu (np. w przypadku pomocy publicznej:  sposób nie zakłócający konkurencji na wspólnym rynku, etc.. )
Szczegółowy opis oraz terminy wykonania poszczególnych ocen zostały opisane w Regulaminie pracy ekspertów oraz we wzorach umów.

Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: ksurma@plsk.eu

Załączniki:

1.   Wniosek o wpis na listę ekspertów

2.   Oświadczenie

3.   Wykaz dziedzin

4.   Regulamin pracy ekspertów

5.   Regulanim pracy ekspertów (wersja z 22.08.2017)

6.   Karty ocen do pomocy publicznej (xls)

7.   Podręcznik beneficjenta w tym szczegółowe kryteria oceny

8.   Program Interreg V- A Polska – Słowacja 2014-2020

9.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013