Informacje o naborze

Zakończony 31.08.2015

Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Krajowa zapraszają do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Koncepcje projektów flagowych należy przedstawić na odpowiednim wzorze i złożyć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Interreg V-A Polska-Słowacja (Fiszka projektu flagowego).

Projekt flagowy to:
• projekt, którego oddziaływanie jest istotne dla całego obszaru wsparcia lub znacznej jego części po jednej i drugiej stronie granicy,
• projekt, który w dużym stopniu realizuje wskaźniki programu,
• projekt, który w sposób systemowy rozwiązuje problemy zidentyfikowane w obszarze przygranicznym i/lub kompleksowo wykorzystuje potencjał obszaru pogranicza,
• projekt, którego produkty mają oddziaływanie w dłuższym horyzoncie czasowym (niż wynika to z przepisów dotyczących trwałości projektu) oraz generują potencjał rozwojowy.

PROJEKTAMI FLAGOWYMI m.in. NIE SĄ:
• projekty realizowane punktowo po obu stronach granicy, np.: rewaloryzacja dwóch kościołów, remont domów kultury, rewitalizacja parków, festiwale i wystawy rękodzieła. Są to projekty, których efekty mają znaczenie jedynie dla lokalnej społeczności a nie dla całego obszaru wsparcia lub jego znaczniej części;
• projekty, które w głównej mierze polegają na dzieleniu się doświadczeniem partnerów z jednej i drugiej strony granicy oraz zakupie sprzętu / wyposażenia dla tych partnerów;
• projekty, które nie mają zidentyfikowanego wspólnego ponadgranicznego problemu, możliwego do rozwiązania jedynie w transgranicznym partnerstwie;
• projekty, których głównym celem jest finansowanie promocji lub poszerzenie zakresu istniejących już przedsięwzięć, np. dofinansowanie działań promocyjnych organizowanych rokrocznie targów.

Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 16.15.

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia w formie konsultacji (najlepiej drogą elektroniczną) dotyczących przygotowania koncepcji projektów flagowych są:
Pani Dorota Leśniak, dlesniak@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 02 (po polsku) oraz
Pani Martina Bakoňová, mbakonova@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 03 (po słowacku).

Wnioskodawcy, których koncepcje uzyskają pozytywną ocenę ekspercką oraz akceptację Komitetu Monitorującego, będą zaproszeni do złożenia pełnej dokumentacji projektowej. Ocenione pozytywnie koncepcje projektów w ramach danej osi priorytetowej (koncepcje powinny mieścić się w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6c, 7c lub 10b – szczegóły w zał. 1) nie będą konkurować z projektami standardowymi, ale jedynie pomiędzy sobą w ramach wskazanego limitu alokacji. Maksymalna kwota dostępnych środków wynosi do 30 % budżetu dla każdej osi priorytetowej (szczegóły w zał. 1). Proces składania i oceny koncepcji na projekty flagowe, będzie wyprzedzał nabór na projekty regularne.


Zaproszenie do składania koncepcji projektów flagowych nie jest regularnym naborem wniosków o dofinansowanie.


Negatywna ocena koncepcji projektów flagowych nie zamyka drogi do udziału w regularnych naborach wniosków projektowych.


Szczegółowe informacje na temat: czym jest projekt flagowy, zakresu tematycznego, zasad składania, oceny i wyboru koncepcji projektów flagowych zawarte są w plikach poniżej.

Dane adresowe WST:
Wspólny Sekretariat Techniczny
ul. Halicka 9, 
31 - 036 Kraków