Informacje o naborze

Zakończony 30.06.2017

4 maja 2017 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania.

Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”,  celu szczegółowego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 30 czerwca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 roku.

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej przy użyciu generatora wniosków on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

Po przesłaniu wniosku należy wygenerować i wydrukować dokument„Potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji”. Wydrukowany dokument, w celu potwierdzenia jego ważności, musi podpisać partner wiodący (osoba wskazana we wniosku). Następnie skan  dokumentu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 30 czerwca 2017roku.

Potwierdzenie musi zostać wysłane w czasie trwania naboru. Dokument wysłany po terminie naboru zostanie odrzucony, a wniosek o dofinansowanie nie zostanie zarejestrowany.

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

Możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T i wzmacniają współpracę transgraniczną (przykładowe węzły sieci TEN-T w obszarze wsparcia programu i jego sąsiedztwie). Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych.

Wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć między nimi logiczne połączenie. Modernizowane odcinki dróg muszą wykazywać po obu stronach granicy porównywalne parametry techniczne i musi zostać zapewniona możliwość ich wykorzystania przez podobne kategorie pojazdów.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna,

- ocena strategiczna,

- ocena techniczna,

- ocena  jakościowa.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę: gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 500 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to16,28 mln euro.

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,12 PLN