Informacje o naborze

Zakończony 16.09.2019

Informacje o naborze

1 lipca 2019 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór uruchomiony jest w ramach drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Uwaga: w ramach naboru kwalifikowalne będą wyłącznie projekty gotowe do realizacji, tj. takie, do których na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca dołączy kompletną dokumentację techniczną wraz z wszystkimi pozwoleniami na budowę (ew. zaświadczeń właściwych organów o złożeniu wniosków o wydanie pozwoleń na budowę).

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 16.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019 / Styczeń 2020.

Sposób składania wniosków

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć przez generator on-line dostępny na stronie www.eplsk.eu.

Uwaga: po złożeniu wniosku należy wygenerować i wydrukować dokument „Potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji”. Następnie partner wiodący projektu (osoba wskazana we wniosku) przesyła podpisane przez siebie potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 16.09.2019 r.

Potwierdzenie wysłane po tym terminie zostanie odrzucone, a wniosek o dofinansowanie nie zostanie zarejestrowany.

Kto może składać wnioski?

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

 

Kwalifikowalny obszar wsparcia:

 

- Po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

 

- Po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru wsparcia dostępne są w Podręczniku Beneficjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci TEN-T, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

Możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T i wzmacniają współpracę transgraniczną (przykładowe węzły sieci TEN-T w obszarze wsparcia programu i jego sąsiedztwie). Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych.

Wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć między nimi logiczne połączenie. Modernizowane odcinki dróg muszą wykazywać po obu stronach granicy porównywalne parametry techniczne i musi zostać zapewniona możliwość ich wykorzystania przez podobne kategorie pojazdów.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie: 

  • ocena formalna,
  • ocena strategiczna
  • ocena techniczna,
  • ocena  jakościowa.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę w szczególności: gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej wartość dofinansowania ustalona zostanie zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.

Beneficjenci z Republiki Słowackiej, którzy otrzymają pomoc publiczną lub pomoc minimis z EFRR na realizację projektów nie otrzymają wkładu z budżetu państwa Republiki Słowackiej na projekt.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 500 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi 6,7 mln euro.

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,15 PLN